Jsme výhradním dovozcem těchto značek pro ČR a SR:
HAVEN, X-SAUCE, SLIME, MORPHO, JETBLACK, ÜLAC

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.haven.cz

Základní údaje
Provozovatel obchodu, dodavatel zboží, prodávající:

HAVEN SPORT s.r.o.
se sídlem Sukorady 50, 29406 Březno u Mladé Boleslavi, Česká republika
IČ: 06382851
Vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 281301

Bankovní spojení: Raiffeisen Banka a.s.
Číslo účtu: 2971074028/5500

telefon: +420 326 397 663
e-mail: info@haven.cz

 

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.haven.cz (dále jen „internetový obchod" nebo „e-shop"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím BV Import s.r.o. (dále jen „Prodávající" nebo také „Dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující")
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem, v takovém případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou uvedena v Občanském zákoníku a v dalších předpisech upravujících ochranu spotřebitele.
1.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.haven.cz stejně jako ve své provozovně.
1.5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

2. Výklad pojmů
1) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Dodavatel resp. Prodávající.
2) Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3) Kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná soukromě nebo v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem a Kupující, který Spotřebitelem není.
4) Spotřebitel - Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
5) Podnikatel - Kupující, který není spotřebitel, se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

3. Uzavření Kupní smlouvy
3.1. Je-li kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Dodavatelem na stránkách Internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Spotřebitelem, vytvořené vyplněním objednávkového formuláře na stránkách Internetového obchodu. Přijetí objednávky Dodavatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Stisknutím tlačítka "Objednat" pro odeslání objednávky se objednávka považuje za závaznou a stvrzujete tím souhlas s obchodními podmínkami.
3.2. Není-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží vytvořená Kupujícím na stránkách internetového obchod. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.
3.3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.4. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může Kupující provést emailem nebo telefonicky. Pokud Kupující stornuje objednávku později je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady spojené s expedicí včetně poštovného a balného.
3.5. Kupující může požadovat výměnu zboží za jinou velikost, barvu či jiný druh zboží. V takovém případě Prodávající účtuje poplatek za balné a dopravné ve výši 99 Kč.
3.6. Přestože se Prodávající snaží o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-shopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jako technické specifikaci, popisu, obrázku (obrázky jsou informativního charakteru), v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného zboží. Prodávající proto negarantuje věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, a vyhrazuje si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.
3.7. Na případné dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany Kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení části zboží, díky kterému dojde ke snížení ceny pod hranici, která Kupujícího opravňuje k získání bonusů a dárků, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4. Převzetí zboží, platební podmínky a cena zboží
Prodávající DOPORUČUJE! Při převzetí zásilky dodané přepravcem provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte. Sepište reklamační protokol s dopravcem a kopii zašlete e-mailem na adresu info@haven.cz Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci Prodávající prokáže na základě Vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena. Spolu se zbožím obdrží Kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.
4.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
Způsoby plateb:
platba v hotovosti při převzetí zboží
platba kartou při převzetí zboží na prodejně nebo při převzetí zboží od kurýra při dodání zboží
platba dobírkou
platba předem bankovním převodem (připsání platby na účet Prodávajícího před odesláním zboží)
4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li to výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené dodáním zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění, reklamace
5.1. DOPORUČENÍ: Před prvním použitím Prodávající důrazně doporučuje prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se s těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až ustanovením § 1925, ustanovením § 2099 až ustanovení § 2117 a ustanovení § 2161 až ustanovení § 2174 Občanského zákoníku).
5.3. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s ustanovením § 2104 občanského zákoníku, nejpozději tedy do 24 hodin po jejím převzetí a přesvědčí se, že:
- se věc hodí k účelu, které pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
5.5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, případně věc převzal i přesto, že zásilka byla viditelně z vnějšku poškozena, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
5.7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, tato doba může být prohlášením v záruční listině delší. V případě, že záruční listina neexistuje, slouží jako záruční listina daňový doklad – faktura. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.8. Kupující, kteří zboží používají za účelem podnikání nebo obchodu s daným výrobkem záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR, záruční doba uvedená v předchozím odstavci je určena pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele, kteří kupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vadného plnění sdělena v rámci smluvního jednání.
5.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek jako její příloha č. 1.

6. Právo odstoupit od smlouvy
6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud je odstoupení Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
6.2. Prodávající doporučuje pro rychlejší vyřízení odstoupení od smlouvy kontaktovat Prodávajícího, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peněžní prostředky včetně nákladů za dodání je možné vrátit též v hotovosti v sídle Prodávajícího, a to na základě předchozí domluvy. V případě, že Spotřebitel zvolí způsob dodání zboží jiný než nejlevnější, který Prodávající nabízí, Prodávající vrátí Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Náklady na vrácení zboží si hradí Spotřebitel sám.
6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@haven.cz.
6.4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, kterým od Kupujícího peněžní prostředky přijal. Na základě vzájemné domluvy lze peněžní prostředky vrátit i jiným způsobem.
6.5. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
6.6. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, je Spotřebitel povinen předat Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), je Spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
6.7. Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, mezi které náleží poštovné a balné.
6.8. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením par. 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.9. Další informace o odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.haven.cz/.
6.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před dodáním zboží Spotřebiteli a před uzavřením kupní smlouvy s Podnikatelem, na základě dohody s Kupujícím v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
výrazným způsobem se změnila cena výrobce či dodavatele zboží a Prodávající to neakceptuje;
u zboží označeného pojmem "vyprodáno" v případě, že již není možné zboží dodat nebo jej nahradit jiným modelem
6.11. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
6.12. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již Kupující zaplatil část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka dle jeho instrukcí převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu.

7. Ochrana osobních údajů
7.1. Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající osobní údaje kupujícího uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky kupujícího.
7.2. Kupující uděluje výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek prodávajícího týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti prodávajícího a jeho smluvních partnerů včetně telemarketingu a obchodních sdělení především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat.
7.3. Kupující si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Kupující má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě. Dále má kupující právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy prodávající nemohl v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Informace o těchto údajích mu prodávající poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.
7.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách prodávající osobní údaje kupujícího nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu kupujícího (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží, členů koncernu prodávajícího). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
7.6. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých dat.
7.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
8.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@haven.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro kontrolu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.
9.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
9.4. Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny dopravy objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 Reklamační řád
Příloha č. 2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5. 2018

Země doručení:
Překlad
Vybrali jste nastavení stránek bez funkčních cookies a tak Vám nemůžeme nabídnout Google překladač. Pokud chcete číst tyto stránky přeložené musíte změnit nastavení a povolit funkční cookies dole na stránce Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení a používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte. Všechny ostatní soubory cookie je nutné schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na naší stránce Nastavení cookies.

Odmítnout vše Přijmout vše Přizpůsobit volby
Podrobnosti
  • Nezbytně nutné Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
  • Výkonové Používají se ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Nelze je použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
  • Pro cílení Používají se k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
  • Funkční Používají se k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
  • Nezařazené Jsou ty, které nepatří do ostatních kategorií.
Nahoru